Herzlich Willkommen beiVolkswagen Automobile Berlin GmbH
Geöffnet heute:06:00 - 20:00 Uhr
Mo-Fr: 06:00 - 20:00 / Sa: 09:00 - 13:00
Volkswagen Automobile Berlin GmbHSEATDE/DE41064de:berlin-seat.com:zubehoer:lp:seat-collection

SEAT Collection.

Sonne. Stadt und Strand.

Auf den Geschmack gekommen?

Sprich uns jetzt an und hol dir den Style.

Ansprechpartner

Swen
Gar­ling
Ser­vice­lei­tung
Mat­thi­as
Döh­nert
Ser­vice­be­ra­ter
Mark
Iden
Ser­vice­be­ra­ter | CUP­RA Spe­zia­list
Da­ni­el
Ritt­wa­gen
Ser­vice­be­ra­ter
Oli­ver
Neit­zel
Ser­vice­be­ra­ter
Lutz-Pe­ter
Schul­ze
Ser­vice­be­ra­ter Ka­ros­se­rie
Mo­ni­ka
Mein­hardt
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Do­re­en
Krem­pi­en
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Kath­rin
Frie­de­mann
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Chris­ti­an
Lind­städt
Ser­vice­as­sis­tent